O PROJEKCIE

OD A DO Z
– Od Aktywności do Zatrudnienia
Numer projektu:
RPLB.07.03.00-08-0018/18
1.2 Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Planowany okres realizacji projektu: od 2019-05-01 do 2020-04-30
  1. Liczba uczestników: Grupę docelową stanowi 96 osób [58K/38M] zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby długotrwale bezrobotne (min.25%) oraz osoby z niepełnosprawnościami (min.17%), które uczą się/pracują/zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób z terenów wiejskich. Projekt obejmie wsparciem m.in. osoby z obszarów rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczaniec 2016-2024. Obszar objęty wsparciem: woj. Lubuskie; Projekt skierowany jest wyłącznie do osób z terenów wiejskich. Projekt obejmie wsparciem m.in. osoby z obszarów rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczaniec 2016-2024.

  1. Główny cel: Podniesiona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia u 96 osób z grupy docelowej, w terminie 05.2019-04.2020r.AKTUALNOŚCI

01.09.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym nasze biuro projektu zmieniło siedzibę.

Aktualny adres biura: Nietkowice 97A, 66-100 Sulechów.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!


06.08.2020


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 07.08.2020 r. o godzinie 14:35 odbędzie się egzamin zewnętrzny dla grupy 5 (po szkoleniu pracownik obsługi administracyjnej „zielone biuro”).

adres: Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce, Dębowa Łęka 18 A, 67-400 Wschowa.

Wszystkim przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia!!!


15.06.2020


Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. zmienia się wysokość zasiłku dla bezrobotnego, który jest podstawą do naliczenia stypendiów szkoleniowych oraz stypendium stażowego w projekcie. W związku z tym stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe, będą naliczane w wyższej kwocie (art. 72 . ust.2 – 1057,60 zł).

W związku z modyfikacją przez Departament Funduszy MRPiPS dot. obowiązujących stawek, kwot i wskaźników (stan prawny na dzień 1 czerwca 2020 r.) poniżej zamieszczamy zaktualizowany Regulamin Projektu.

Prosimy o zapoznanie (zakładka REGULAMIN)


Szanowni Państwo,

W dniu 10.06.2020 r. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu obu etapów rekrutacji (ocena formalna + ocena merytoryczna) Państwa formularzy zgłoszeniowych na podstawie pozytywnej decyzji zakwalifikowała 12 osób (tj. 1 grupa szkoleniowa) do udziału w projekcie. Kolejność zgłoszeń nie była decydującym kryterium wyboru.

Poniżej zamieszczamy listę zakwalifikowanych osób:

lista UP zakwalifikowanych do projektu 10.06.2020

Rekrutacja ciągle trwa, serdecznie zapraszamy!


10.04.2020


Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!!!

Zapraszamy do uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych i wzięcia udziału w projekcie!!!


09.04.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż realizacja projektu „OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” numer projektu RPLB.07.03.00-08-0018/18  została przedłużona  do 30.09.2020 r.

W związku z powyższym od dzisiaj obowiązuje nowy regulamin projektu. Aktualny regulamin projektu znajduje się w zakładce „REGULAMIN”.


08.04.2020

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy dokumenty rekrutacyjne, które są dostępne w zakładce „DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE”.
Prosimy o zapoznanie się!!!

26.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 wstrzymujemy zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe.

Wszystkich Uczestników/czki Projektu będziemy informować  telefonicznie o wyznaczonych terminach spotkań jak również będziemy w aktualnościach umieszczać aktualizację harmonogramów dla poszczególnych grup.


02.09.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 30.08.2019 r. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu obu etapów rekrutacji (ocena formalna + ocena merytoryczna) Państwa formularzy zgłoszeniowych na podstawie pozytywnej decyzji zakwalifikowała 48 osób (tj. 4 grupy szkoleniowe) do udziału w projekcie. Kolejność zgłoszeń nie była decydującym kryterium wyboru.

Poniżej zamieszczamy listę zakwalifikowanych osób:

lista UP zakwalifikowanych do projektu 30.08.2019

Rekrutacja ciągle trwa, serdecznie zapraszamy!


01.06.2019


Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 r. zmienia się wysokość zasiłku dla bezrobotnego, który jest podstawą do naliczenia stypendiów szkoleniowych oraz stypendium stażowego w projekcie (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2019 r. – zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r.). W związku z tym stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe, będą naliczane w wyższej kwocie (art. 72 . ust.2 – 1033,70 zł). 
 
  • Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe , które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.”
  • „Uprawnienia osób skierowanych na staż: w okresie odbywania stażu przysługuje im stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa;”

06.05.2019

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż celem głównym projektu jest podniesiona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia u 96 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (58 kobiet/38 mężczyzn), spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej.
Cel osiągnięty zostanie poprzez kompleksowe działania mające na celu aktywną integrację o charakterze społecznym oraz zawodowym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w oparciu o ścieżkę integracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb (na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego, zawierającej analogiczne elementy).
Cel główny zrealizowany zostanie poprzez objęcie 96 uczestników/czek wsparciem w postaci:
1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
2. Trening umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych na rynku pracy,
3. Pośrednictwo pracy wraz z treningiem pracy dla osób z niepełnosprawnościami,
4. Szkolenia umożliwiające nabycie/ podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
5. Staż zawodowy.
Ze względu na zaplanowane wsparcie projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwego celu szczegółowego Poddziałania 7.3 RPO Lubuskiego 2020, tj. do wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie sytuacji społeczno-zawodowej uczestników/czek projektu, a także poprzez osiągnięte rezultaty.
W efekcie realizacji projektu:
  • co najmniej 58 osób (35 kobiet/ 23 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje,
  • co najmniej 24 osoby bierne zawodowo (14 kobiet/ 10 mężczyzn) będą poszukiwać pracy,
  • co najmniej 20 osób (12 kobiet/ 8 mężczyzn) po opuszczeniu projektu podejmie zatrudnienie.
Ponadto projekt zakłada osiągnięcie efektywności społecznej na poziomie co najmniej 34% a także efektywności zatrudnieniowej na poziomie 25% (w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 12%).
Projekt realizuje cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego i Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

HARMONOGRAMY

zad. 3 Szkolenia zawodowe 

Harmonogram szkolenie zawodowe gr 6

Trening umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych 

Trening umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych gr 6

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż egzamin zewnętrzny dla grupy 5 (po szkoleniu pracownik obsługi administracyjnej „zielone biuro”) odbędzie się w dniu 07.08.2020 r. o godzinie 14:35, adres: Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce, Dębowa Łęka 18 A, 67-400 Wschowa.


zad. 3 Pośrednictwo pracy wraz z treningiem pracy dla osób z niepełnosprawnościami

harmonogram-pośrednictwo pracy gr. 1

harmonogram-pośrednictwo pracy gr. 2

harmonogram-pośrednictwo pracy gr. 3

harmonogram-pośrednictwo pracy gr. 4

harmonogram pośrednictwo pracy gr 5 spotk.1

harmonogram pośrednictwo pracy gr 5 spotk. 2

harmonogram pośrednictwo pracy gr 5 spotk. 3 (dodatkowe dla ON)

harmonogram Pośrednictwa pracy gr 6

harmonogram pośrednictwa pracy gr 8


zad. 4 Szkolenia umożliwiające nabycie podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

harmonogramy szkolenia gr 1,2,3,4 aktualizacja

Harmonogramy szkoleń zawodowych gr 1-2

Harmonogramy szkoleń zawodowych gr 3-4

harmonogram szkoleń zawodowych grupa 5

Harmonogram szkolenia gr 7


zad. 2 Trening umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych na rynku pracy

harmonogramy zad 2 GR 1-2

Harmonogramy zad 2 Gr 3-4

 harmonogram zad 2 gr 5 

Harmonogram zad 2 gr 6

Harmonogram zad 2 gr 7


zad. 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów za indywidualnych potrzeb i potencjałów

harmonogram zad 1 GR 1

harmonogram zad 1 GR 2

harmonogram zad 1 GR 3

harmonogram zad 1 GR 4

harmonogram zad 1 GR 5

harmonogram IPD gr 8


 

KONTAKT

BIURO FIS BARWY ZIEMI

ul. Zatonie – Jaśminowa 3, 66-004 Zielona Góra

 

tel. 519 197 664

tel. 505 408 173

tel. 690 980 060

 

e-mail: barwyziemi1@interia.pl